Mer om Biodynamisk kraniosakral terapi

Vad är Biodynamisk kraniosakral terapi?

Biodynamisk kraniosakral terapi är en alternativ behandlingsform som har utvecklats från osteopatin. Osteopatin utvecklades i USA i mitten av artonhundratalet och är en holistisk behandlingsform som utgår från hur fritt skelettets olika ben kan röra sig i förhållande till varandra som ett sätt att behandla och diagnostisera sjukdom. Osteopaten William Garner Surtherland (1873-1954) var den person som utvecklade den kraniosakrala förhållningssättet inom osteopatin. Han upptäckte att kraniets olika ben utrycker subtila rytmiska rörelser, vidare upptäckte han hur dessa rytmiska rörelser fortplantar sig till alla vävnader I kroppen. Han benämnde sin upptäckt “Den primära andningens mekanism” och ansåg att detta fenomen var livets renaste och mest vitala utrycksform. Den primära andingens mekanism har fem grundläggande komponenter

1. Ryggmärgens och hjärnans inneboende rytmiska rörelser.
2. Fluktuationen av cerebro spinalvätska som ger näring åt och badar hjärnan och ryggmärgen.
3. Den skiftande anspänningen i membranet (dura mater) som omsluter hjärnan och ryggmärgen. Hela detta membran fungerar som en enhet och kallas det “ömsesidiga spänningsmembranet”.
4. De inneboende rytmiska rörelserna av kraniets ben.  
5. Korsbenets ofrivilliga rörelse mellan höftbenen.

Den primära andningen utrycker sig i all kroppens strykturer ända ned på cellnivå och när den kan manifestera sig fritt har hälsan i kroppen som störst förmåga att komma till uttryck. Under senare delen av sitt liv blev Sutherland mer och mer intresserad av den levande kraften bakom den primära andningen. Han benämnde denna kraft livets andning och det var vid denna punkt som han började ha en mer biodynamisk inställning till kraniosakral terapi. Dagens biodynamiska kraniosakrala terapi har utvecklats från denna senare delen av Sutherlands livsverk.

Biodynamisk kraniosakral terapi uppmärksammar människan som en helhet på ett fysisk, emotionell så väl som andligt plan. Stor vikt läggs vid relationen mellan terapeuten och patienten. Terapeuten skapar en tillåtande trygg och neutral relation till patienten genom att använda en väldigt varsam och lätt beröring och balanserad medvetenhet. Detta tillsmans med anatomikunskaper och en kunnig beröring hjälper patienten att orientera sig mot sin egen hälsa.

Spänningsmönster och begränsningar i kroppen är ofta en naturlig del av hur vi reagerar på överväldigande uppleverser så som olyckor och känslomässig och fysisk stress. När kroppen har tillräckligt med egna resurser för att hantera dessa situationer så löses stress och spänningar sig ofta på egen hand via kroppens egen hälsa och visdom.  Det är om de tillgängliga resurserna inte är tillräckliga som kroppens system blir överväldigat och traumatiserat. Över tid om kan dessa trauman skapa en mängd olika hälsoproblem.

Den biodynamiska  kraniosakrala terapeuten prioriterar alltid att orientera sig mot hälsan hos patienten, han väntar och lyssnar tills patientens system visar sig och börjar komma till utryck. På detta sätt stöder terapeuten patientens system att skapa nya relationer inom sig själv, kroppen börjar fungera som en helhet istället för skilda delar och begränsade och spända områden kan slappna av och återknyta sina relationer till kroppen som en helhet.

När kroppen upplevs som en helhet ökar kroppsmedvetenhet och detta hjälper kroppen att göra sig av med spänningar. Avslappningen som möjliggörs av terapeutens orientering mot patientens hälsa, den lätta kunniga beröringen och förmåga att skapa en trygg och neutral relation, hjälper patienten att skapa en fördjupad relation till sin egen inneboende hälsa och kroppsvisdom. När detta sker börjar den primära andningen som beskrevs tidigare att komma till uttryck genom kroppen och det är vid denna punkt som den inneboende behandlingsplanen börjar visa sina prioriteringar.

Den inneboende behandlingsplanen är kroppens egen hälsa och visdomsresurs som är en del av den intelligens som finns naturligt i kroppen från befruktning till döden. Det är den intelligens som guidar kroppen till att forma sig själv i moders livmoder och källan till den inneboende hälsa som ibland hamnar i bakgrunden vid traumatiska upplevelser.